Nieuwe protocollen

9 juni 2020

Er zijn nieuwe protocollen opgesteld door NOCNSF en de gemeente.

NOCNSF is hier te lezen.

De gemeente Tilburg heeft een brief gestuurd.

 

Verruiming maatregelen per 1 juni

Verruiming voor jongeren tot en met 18 jaar

Nieuw is dat per 1 juni geldt dat jongeren tot en met 18 jaar tijdens het sporten weer

spelcontact mogen hebben. Ook in de openbare ruimte, mits georganiseerd en onder begeleiding van een deskundige sportbegeleider. Dit gold al voor de doelgroep tot en met 12 jaar.Interne oefenwedstijden in clubverband voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn toegestaan

Commerciële horecagelegenheden bij sportaccommodaties

Commerciële horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties mogen onder voorwaarden open voor gasten. Eet- en drinkgelegenheden bij buitensportvoorzieningen die worden geëxploiteerd door een para commerciële rechtspersoon blijven gesloten. Wanneer de horecagelegenheid geopend mag worden,betekent dit dat het clubhuis en terras dienen te voldoen aan het horecaprotocol zoals opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland. Voor de overige delen (zoals kleedkamers, toiletruimtes & velden) van de sportaccommodatie blijven de geldende protocollen van kracht.

Algemene Ledenvergadering

Bijeenkomsten op de sportaccommodatie zijn nog niet toegestaan. Voor de Algemene Ledenvergadering is een tijdelijke noodwet doorgevoerd waardoor de ALV digitaal mag plaatsvinden. Ook maakt deze noodwet mogelijk dat de ALV tot 4 maanden uitgesteld mag worden. Voor verenigingen die op korte termijn een fysieke ALV wensen te organiseren kunnen wij een zaalruimte in Sportcomplex Drieburcht aanbieden waar tot maximaal 30 personen bijeen kunnen komen voor een ALV (eventueel aangevuld met een livestream). Mocht uw interesse hebben in deze optie, neem contact op via verenigingsondersteuning@tilburg.nl

Het volledige overzicht van aanpassingen aan de lokale noodverordening per 1 juni vindt u hier.

Verruiming maatregelen per 1 juli

Het kabinet heeft besloten om een aantal versoepelingen die gepland stonden voor 1 september naar voren te halen naar 1 juli, waaronder een aantal maatregelen die van toepassing zijn op sportscholen, sporthallen en sport- en verenigingskantines. Over het gehele pakket van versoepelingen die nu voor 1 juli gepland staan, zal het kabinet eind juni definitief beslissen. Onderstaande punten zijn derhalve nog onder enig voorbehoud.

Binnensport

Het kabinet heeft besloten om het openen van sportscholen, fitnesscentra en sporthallen te verplaatsen van 1 september naar 1 juli. De Vereniging Sport & Gemeenten werkt samen met NOC*NSF en sportbonden aan protocollen voor de binnensport. Zodra deze protocollen gereed zijn informeren wij de binnensportverenigingen hierover. Ook over verdere procedures en beschikbaarheid wordt op korte termijn gecommuniceerd.

Sport- en verenigingskantines

De voorgenomen versoepeling voor sportkantines is eveneens naar voor geschoven van 1 september naar 1 juli. Vereniging Sport en Gemeenten werkt samen met NOC*NSF en sportbonden aan protocollen voor sportkantines en -terrassen.

Financiën

Landelijke regeling amateursportverenigingen met eigen accommodatie

Sportverenigingen die de accommodatie niet huren maar zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben, hebben te maken met vaste lasten terwijl hun inkomsten dalen. Veel van deze verenigingen zijn te klein om in aanmerking te komen voor de regelingen vanuit de rijksoverheid. Sportverenigingen met een eigen accommodatie die geconfronteerd worden met een omzetverlies van minimaal 20 procent, kunnen aanspraak maken op een bijdrage van € 2.500 per vereniging. Er wordt nog gewerkt aan de uitwerking van deze compensatieregeling, zodra deze regeling aangevraagd kan worden zullen wij hierover communiceren.

Huur Tot 31 juli 2020 wordt er voor het gebruik van buitensportaccommodaties geen huur in rekening gebracht. Of deze termijn verlengd wordt, zal op een later moment besloten worden. Nu bekend is dat de binnensport per 1 juli weer mag starten, wordt over eventuele huurkosten voor binnensportaccommodaties spoedig bericht.

Pacht

De gemeente Tilburg heeft geen besluit genomen over eventuele (gedeeltelijke) kwijtschelding van pachtsommen. Wel is ten aanzien van pachtsommen het besluit genomen dat de betaling van de pachtsom kan worden uitgesteld voor een periode van 3 maanden. Indien hier wijzigingen in komen zullen wij hierover betreffende sportaanbieders informeren.

Kortlopend krediet voor amateursportverenigingen

Voor amateursportverenigingen die als gevolg van de corona maatregelen in liquiditeitsproblemen komen, komt een mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente. De Borgstelling MKB-kredieten en de Garantie Ondernemingsfinanciering zijn voor sportverenigingen vaak niet in bereik omdat sportverenigingen in veel gevallen niet aangemerkt worden als onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot kortlopend krediet wordt het borgstellings-kapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met € 10 miljoen verhoogd. Daarmee is SWS in staat om sportverenigingen te helpen die als gevolg van de corona maatregelen kortlopend krediet ter overbrugging nodig hebben. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met SWS (www.sws.nl)

Tot slot

Voor de meest recente informatie en een overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden verwijzen wij u naar de Q&A op onze website sportintilburg.nl. Blijf goed in contact met uw leden en houd hen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Ongeorganiseerd gebruik van de sportparken is nog steeds verboden. Dat wil zeggen dat al het gebruik eerst gemeld moet worden bij het verhuurbureau van het Sportbedrijf.

Mocht u nog vragen hebben of ondersteuning willen, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Op sportintilburg.nl vindt u de contactgegevens van onze verenigingsondersteuners.

VOETBAL.NL