Huishoudelijk Reglement

Download hier

Huishoudelijk reglement FC Tilburg
Op basis van Statuten 16.00421.01/BCA 30 juni 2017 Blad 1 van 8
Artikel 1 – Algemene bepalingen
1. De vereniging genaamd Fusie Club Tilburg, kortweg aangeduid als FC Tilburg, hierna te noemen:
”de vereniging”, is bij notariële akte opgericht op 1 juli 2017 en is gevestigd te Tilburg.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de
vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op
30 juni 2017 door de fusie van TSV NOAD, TSV LONGA en RKTVV.
Artikel 2 – Leden
1. De vereniging bestaat uit:
a. pupillen en aspiranten;
b. junioren;
c. senioren;
d. leden van verdienste;
e. ereleden.
2. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
3. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
4. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.
5. Leden mogen geen lid zijn van andere voetbalverenigingen en/of aan hun wedstrijden deelnemen,
zonder toestemming van het bestuur.
Artikel 3 – Leden van verdienste en ereleden
1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging, door het
bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
2. Ereleden zijn zij, die wegens uitzonderlijke verdiensten jegens de vereniging op voordracht van het
bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. Ereleden hebben alle rechten van
de leden.
3. Degene, die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging, kan
na het aftreden als voorzitter op voordracht van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de
algemene vergadering. Een ere-voorzitter heeft dezelfde rechten als leden met het predikaat “lid van
verdienste” of “erelid”. De ere-voorzitter heeft daarnaast het recht om gevraagd en ongevraagd advies
uit te brengen aan het bestuur.
4. Het lidmaatschap van leden van verdienste en ereleden eindigt bij schriftelijk bedanken door het
desbetreffende lid, ontzetting uit het lidmaatschap (royement) door het bestuur of overlijden.
Artikel 4 – Donateurs
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten als rustend lid
van de vereniging en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur
vastgestelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de
statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
4. Donateurs hebben in ieder geval de rechten en plichten als genoemd in lid 1, lid 6, lid 7 en lid 8 van
artikel 5 van de statuten.
5. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door schriftelijke
opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het
geheel verschuldigd blijft.
6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.