Algemene ledenvergadering

8 september 2018

Het bestuur van FC Tilburg nodigt U graag uit voor de 2de ALV van FC Tilburg.

Deze zal plaatsvinden op maandagavond 24 september 2018 om 19:30 uur in ons paviljoen aan de Spoordijk.

Conform de statuten en het huishoudelijk regelement zijn de onderstaande regels van toepassing:

 • Er moet 75% van stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Is dat niet dan moet de vergadering 30 minuten worden geschorst en daarna mag de vergadering plaats vinden met de aanwezig stemgerechtigden. De vergadering na schorsing begint dan om 20:00
 • Alle leden van 18 jaar en ouder zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de ALV
 • Van leden jonger dan 18 jaar mag 1 ouder/verzorger deelnemen aan de ALV
 • Leden die zich kandidaat willen stellen voor functies binnen het bestuur, kunnen zich tot 14dagen voor de ALV schriftelijk melden bij de secretaris (secretaris@fc-tilburg.nl). Hiervoor moet men 30 handtekeningen van leden van FC Tilburg overhandigen.

We zijn binnen het huidige bestuur nog op zoek naar: Voorzitter, Penningmeester, Terreinbeheerder, vertegenwoordiger Vrouwen/Meiden.

Agenda van de ALV:

 1. Opening
 2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
 3. Jaarverslag van het bestuur (jncl. resultaten enquête)
 4. Financiën:

4a. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar

4b. Verslag van de kascommissie

4c. Verkiezing kascommissie (3 leden)

4d. Vaststelling van de contributies

4e. Vaststelling van de begroting

4f. Sponsoring en kleding

 1. Benoeming bestuursleden

Pauze

 1. Huidige stand van zaken
 2. Beleid:

7a. Voetbalbeleid

7b. Vrijwilligersbeleid

7c. Alcohol- en rookbeleid

7d. Vrouwenvoetbal

7e. AVG (Privacywetgeving)

 1. Nieuwbouw (incl. Verkeerssituatie)
 2. Sportiviteit en Respect & Pvkt
 3. Vertrouwenspersoon / project veilig sporten
 4. Agenda – Activiteiten
 5. Rondvraag

VOETBAL.NL