11 april ledenvergadering

3 april 2022

Beste Leden,

Het bestuur van FC Tilburg nodigt U graag uit voor de 5eALV van FC Tilburg. Deze zal plaatsvinden op maandagavond 11 april 2022 om 19:30 uur in ons paviljoen aan de Spoordijk.

Conform de statuten en het huishoudelijk regelement zijn de onderstaande regels van toepassing:

 • Er moet 75% van stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Is dat niet dan moet de vergadering 30 minuten worden geschorst en daarna mag de vergadering plaats vinden met de aanwezige stemgerechtigden. De vergadering na schorsing begint dan om 20:00 uur.
 • Alle leden van 18 jaar en ouder zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de ALV
 • Van leden jonger dan 18 jaar mag 1 ouder/verzorger deelnemen aan de ALV
 • Leden die zich kandidaat willen stellen voor functies binnen het bestuur, kunnen zich schriftelijk melden bij de secretaris (secretaris@fc-tilburg.nl). Hiervoor moet men 30 handtekeningen van leden van FC Tilburg overhandigen.

Voor onze vereniging is het bestuur op zoek naar bestuursleden voor de functie:

 • Secretaris
 • Jeugdvoorzitter
 • Sponsoring

Om de tijd nuttig te gebruiken zullen we van 19.30 u tot 20.00 u die punten die niet formeel in de ALV behandeld dienen te worden presenteren/bespreken, waaronder de komende activiteiten. En waar mogelijk al iets van de nieuwbouw.

Dus komt allen om 19.30 u!

Belangrijkste punt is de nieuwbouw van ons paviljoen.

Agenda van de ALV:

 1. Opening
 2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering. Deze zijn op te vragen bij de secretaris viasecretaris@fc-tilburg.nl
 3. Jaarverslag van het bestuur
 4. Financieel
  Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
  Verslag van de kascommissie
  Verkiezing kascommissie
  Vaststelling van de contributies
  Vaststelling van de begroting
  Sponsoring en kleding
 5. Benoeming bestuursleden
  Aftredend en herkiesbaar
  Theo Janssen (voorzitter)
  Erwin Smolders (technisch coördinator/vicevoorzitter)
  Sjaak Cox (terrein en materialen, interim-jeugdvoorzitter; niet herkiesbaar als interim-jeugdvoorzitter)

  Kandidaat Secretaris: Het bestuur draagt voor: vacature
  Kandidaat Jeugdvoorzitter: Het bestuur draagt voor: vacature

 6. Jubilarissen
 7. Pauze
 8. Nieuwbouw
 9. Rondvraag

Wij hopen jullie allemaal te zien op maandag 11 april om 19.30 uur.

Bestuur Fc Tilburg

VOETBAL.NL